Jižní část Vietnamu sužuje přílišná hlučnost a znečištění ovzduší

Jedním z kritérií používaných pro hodnocení míry hlučnosti v životním prostředí je ekvivalentní hladina hluku A (zkr. LAeq). Pokud jde o jižní Vietnam, v období leden až červen 2020 překročila hodnota LAeq legislativně povolenou hranici o 57, resp. téměř 70 %. Důvodem tohoto nárůstu je vliv dopravy a výrobních činností v dané oblasti.

Nejpostiženější místa

Příslušný vietnamský ústřední správní úřad pro životní prostředí publikoval zprávu, podle níž k nárůstu hlučnosti a znečištění ovzduší dochází zejména v rozsáhlejších obydlených oblastech, kde je samozřejmě silnější vliv lidské činnosti na životní prostředí.

V klíčových ekonomických zónách v deltě řeky Mekong a na jihu země trápí obyvatele hluk, a vzduch je zde znečištěn zejména takzvanými suspendovanými částicemi (měřená veličina má zkratku TSP), přičemž toto znečištění bohužel neklesá. Toto ukázala studie provedená ve třech sledovacích obdobích, která pokryla dobu do dubna do června tohoto roku.

Jak už jsme dříve uvedli, nejen že hodnota LAeq překročila standardní vietnamskou hranici o 57, resp. téměř 70 %, ale i hodnota TSP legislativní maximum překročila, a to v rozmezí cca 15,5 až 30,5 %.

Co určuje kvalitu ovzduší

Výzkum ukazuje, že další indikátory kvality ovzduší, které se měří na křižovatkách a v průmyslových zónách, se za první půlrok 2020 nezměnily ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Dalšími sledovanými indikátory jsou

  • oxid dusičitý (NO2), a
  • oxid siřičitý (SO2).

Jejich hodnoty byly v legislativně stanovených normách.

Hlášené údaje

Zvýšené hodnoty hlásily zejména ty monitorovací stanice, které se nacházejí v oblastech, v nichž dochází k aktivní stavební činnosti, poblíž oblastí s výrobou stavebních materiálů a s průmyslovou výrobou, a také na velkých cestách.

Pokud jde o hodnotu TSP, ta byla z hlediska legislativních vietnamských maxim překročena v průmyslové zóně Song Than II a Moc Bai.

Pokud jde o kvalitu ovzduší v oblastech s výskytem těžební činnosti, ve většině těchto oblastí na území Vietnamu nedošlo k nárůstu hodnot TSP oproti roku 2019, který naopak v prvním čtvrtletí zaznamenal nárůst této hodnoty ve srovnáním se stejným období roku 2018. Dokonce se ukázalo, že v případě kamenolomu Hon Soc došlo oproti roku 2019 ke značnému snížení hodnoty TSP, což je velký pokrok.

Pokud jde o situaci na cestách a křižovatkách, podle výzkumu vietnamského ústředního správního úřadu pro životní prostředí se hodnota TSP liší podle jednotlivých oblastí a je stále poměrně vysoká. Nejvíce ohrožena jsou místa s vysokou hustotou provozu, jejichž infrastruktura je teprve ve stadiu obnovy. Lze sem zařadit např. křižovatku Vung Tau (v provincii Ba Ria-Vung Tau), Duc Hoa Town (v provincii Long An) a Tan Phuoc Khanh (v provincii Binh Duong).

Abychom toto téma zakončili pozitivními zprávami, na křižovatce Dau Giay (v provincii Dong Nai) a křižovatce Binh Phuoc (na území Ho Či Minova města) průměrná hodnota TSP v první polovině letošního roku zaznamenala pokles. Dobrá data přicházejí také z klíčové ekonomické zóny v deltě řeky Mekong, kde průměrná hodnota TSP nepřekročila v prvních 6 měsících letošního roku povolený limit, daný vietnamskými předpisy.

Zdá se tedy, že ochrana ovzduší ve Vietnamu začíná přinášet výsledky.